(Cotisations)


Aff Ecole5 €03/03/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Übergangsperiode im Frühjahr(Gratuit)28/02/2021-18/04/2021(Sélectionner)
Mini-Tennis55 €03/03/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Pré-Minimes+Minimes75 €25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Kadetten+Schüler95 €25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Junioren+Studenten115 €25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Student, der nur in den Ferienmonaten spielt80 €01/07/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Erwachsene190 €25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Pensionerte + Arbeitssuchende140 €25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Familienbeitrag480 €25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Gönnerkarte40 €19/04/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Trainerbeitrag60 €03/03/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Aft für IC60 €19/04/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Tenniselite ICN1(Gratuit)25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
10er Karte Innen+Außen150 €20/05/2020-31/12/2023(Sélectionner)
Carte bénévole(Gratuit)25/02/2021-12/09/2021(Sélectionner)
Versicherung Turner25 €14/09/2020-12/09/2021(Sélectionner)
Versicherung Turnierspieler25 €19/04/2021-12/09/2021(Sélectionner)
PADEL, Cotis. AFP20 €01/01/2021-31/12/2021(Sélectionner)
Winterabo 18-21490 €14/09/2020-24/02/2021(Sélectionner)
Winterabo 21-22440 €14/09/2020-24/02/2021(Sélectionner)
Winterabo 22-24290 €14/09/2020-24/02/2021(Sélectionner)
Winterabo 9-22 WE440 €14/09/2020-24/02/2021(Sélectionner)
LOCATION SALLES390 €14/09/2020-25/06/2021(Sélectionner)