03/658.26.38

Aanspreekpunt integriteit

Aanspreekpunt integriteit/grensoverscheidend gedrag: Maxime Vangramberen
Email: maxime@gym.be 

Iedereen moet zich op GYM sportcentrum veilig voelen. Daarom is het van uitermate belang dat elke vorm van ongewenst gedrag, zowel seksueel grensoverschreidend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Daarnaast moet het duidelijk zijn wat je moet doen, moest er zich een incident voordoen. Wanneer je te maken krijgt met grensoverscheidend gedrag is dat een teken dat onze (sport)omgeving niet meer veilig voor je is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er zelf het slachtoffer niet van bent, maar het ziet of hoort gebeuren. Blijf hier niet mee rondlopen!

Signaleer het en praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en snel handelen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Wat is grensoverscheidend gedrag?

Sporten en grensoverschreidend gedrag: er zou geen enkel verband tussen beide mogen zijn. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sport vinden incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding, pesterijen, bedreigingen, discriminatie, mishandeling of beledigingen.
Met grensoverscheidend gedrag worden dan ook alle omgangsvormen bedoeld die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschreidend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, nonverbale, digitale of fysieke zin, die:
• Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of
• Als doel heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
• Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen
van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Wanneer we het hebben over grensoverscheidend gedrag staat de ervaring van de sporter centraal. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren dit altijd ernstig dient genomen te worden!

We onderscheiden een aantal verschillende vormen van grensoverschreidend gedrag:

1. Seksueel grensoverschreidend gedrag
Dit is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigde, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

2. Pesten
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag dat zich herhaalt en waarbij één of meerdere personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologische schade toe te brengen en de andere persoon zich niet of onvoldoende kan verdedigen tegen dit gedrag. De afgelopen jaren is er jammer genoeg een grote opgang in het digitaal pesten via sociale media.

3. Bedreigingen
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt.

4. Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een bepaalde situatie. Er zijn heel wat zaken die onder discriminatie vallen zoals disciriminatie op basis van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging,…

5. Mishandeling
In tennis vindt af en toe fysiek geweld plaats, net zoals het onderuit halen van een tegenstander tijdens het voetballen. Echter is de grens te trekken op het moment dat het spel of de wedstrijd voorbij is. Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van fysiek of psychisch geweld.

6. Belediging
Beledigen kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden.

Gedragsregels vanuit de tennisfederatie

GYM sportcentrum neemt grensoverschreidend gedrag heel ernstig. Tennis Vlaanderen stelde voor spelers, ouders, coaches, en clubmedewerkers een aantal gedragsregels op. (https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/447931/Gedragscode+Tennis+Vlaander en/a0cfb964-2e96-441f-832e-ea137b75fcd6?version=1.1) Elk persoon die deelneemt aan het sportgebeuren dient zich aan deze gedragsregels te houden, zodat elke sporter op een veilige manier en in een aangename sfeer kan sporten. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en spelers in concrete situaties.

Wat kan je doen als je (seksueel) grensoverscheidend gedrag vaststelt?

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk maar nodig! Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten met iemand die je vertrouwt? Stap naar onze vertrouwenspersoon om je verhaal kwijt te kunnen. Met onze vertrouwenspersoon probeer je samen alles op een rijtje te krijgen wat er gebeurt en wat je zou kunnen doen om de situatie te veranderen.

Vertrouwenspersoon GYM sportcentrum:

Maxime Vangramberen
E-mail: maxime@gym.be

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met een aantal personen/organisaties die je kunnen bijstaan met deskundig advies. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. Hieronder staat een opsomming van veschillende instanties waarmee je met je probleem terecht kan:
• Je huisarts
• Politie: aarzel niet om contact op te nemen met de politie als je slachtoffer bent van seksueel misbruik. Het noodnummer 101 van de politie is dag en nacht bereikbaar.
• CAW: bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk kan je terecht met vragen en problemen, vertrouwelijk en gratis. (www.caw.be)
• JAC: het Jongeren Advies Centrum biedt begeleiding aan jongeren in probleemsituaties en kan je doorverwijzen naar andere hulpverleners.
• Tele onthaal: heb je het moeilijk of wil je er met iemand over praten? Dan kan je altijd terecht bij Tele-onthaal op het nummer 106. Daar kan je anoniem je verhaal kwijt. Er is ook elke avond mogelijkheid om te chatten.
• www.nupraatikerover.be
• www.awel.be